مدارک مورد نیازمدارک لازم جهت ثبت نام
تصویر عکس پرسنلی


به همراه تصویر:

آئین نامه آموزشی امضاء شده

فرم اطلاعاعت فردی امضاء شده

 تصویر کارت ملی


و فیش واریز شهریه

به شماره کارت 6037997750000477

به نام مؤسسه مشکات ولایت
تصویر شناسنامه 


Last modified: Thursday, 27 Tir 1398, 10:53 AM