مدارک مورد نیازمدارک لازم جهت ثبت نام
تصویر عکس پرسنلی


به همراه تصویر:

آئین نامه آموزشی امضاء شده

فرم اطلاعاعت فردی امضاء شده

 تصویر کارت ملی


و فیش واریز شهریه

به شماره کارت 6037997750000477

به نام مؤسسه مشکات ولایت
تصویر شناسنامه 


آخرین تغییر: پنج‌شنبه، 27 تیر 1398، 10:53 صبح