مدارک مورد نیاز


مدارک ثبت نام در مؤسسه مشکات


عکس پرسنلی

                  تصویر صفحه اول شناسنامه

              تصویر روی کارت ملی


فرم اطلاعات فردی امضاء شده
آئین نامه آموزشی امضاء شده 

فیش واریز شهریه

شماره کارت ملی

6037997750000477

بنام مؤسسه مشکات


آخرین تغییر: شنبه، 29 دی 1397، 1:00 صبح